Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Všeobecné informácie

Občianske združenie Amazi o.z. spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré sa rozhodli stať súčasťou celoslovenskej rodiny Amazi o.z a to buď ako poslucháči, darcovia Občianskeho združenia alebo dobrovoľníci Občianskeho združenia, prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára („dotknuté osoby“).

Vymedzenie prevádzkovateľa a jeho kontaktných údajov

Prevádzkovateľom je občianske združenie Amazi o.z., so sídlom Sološnická 20, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42360986, zapísané v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu VVS/1-900/90-43468 („občianske združenie“) ako subjekt, ktorého cieľom je vykonávať verejnoprospešnú a dobročinnú činnosť, predovšetkým prostredníctvom vydávania tlačených diel, prenosu programov rádiovým vysielaním a iných komunikačných prostriedkov. 

Občianske združenie postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj podľa ďalších osobitných právnych predpisov.

Kontaktné údaje občianskeho združenia sú: telefón: +421 915 641 387; email: amazi@amazi.sk

Čo sú to osobné údaje a aké osobné údaje občianske združenie zbiera

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Občianske združenie zbiera osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčná adresa, email a telefónny kontakt dotknutej osoby.

Účel spracúvania osobných údajov

Rozsah občianskym združením spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb a doba spracúvania závisí výlučne od účelu spracúvania.

Účelom spracúvania osobných údajov občianskym združením je 

(a) propagácia a prezentácia občianskeho združenia Amazi a všetkých jeho zložiek (vrátane ich činností a cieľov občianskeho združenia ), najmä prostredníctvom zasielanie propagačných materiálov resp. informácií týkajúcich sa občianskeho združenia a všetkých jeho zložiek

(b) výber a spracovanie finančných príspevkov od darcov pre občianske združenie 

(c) vedenie prehľadov o poslucháčoch, divákoch a darcoch občianskeho združenia.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb rešpektuje v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov zásadu zákonnosti, čo znamená, že občianske združenie spracúva osobné údaje dotknutých osôb vždy výlučne na základe nižšie uvedeného právneho základu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov občianskym združením je oprávnený záujem prevádzkovateľa a plnenie povinností zo zmluvy s poslucháčom.

Doba uchovávania

Doba uchovávania osobných údajov spracúvaných občianskym združením je 10 rokov od udelenia súhlasu.

Príjemcovia osobných údajov a spôsob spracúvania osobných údajov

Žiadne osobné údaje dotknutých osôb nie sú a ani nebudú občiansky združením prenášané do tretích krajín (Treťou krajinou sa rozumie krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.); Občianske združenie spracúva osobné údaje dotknutých osôb s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania v závislosti od účelu spracúvania. Občianske združenie prijalo za účelom ochrany osobných údajov dotknutých osôb potrebné technické a organizačné opatrenia a záruky s cieľom chrániť práva dotknutých osôb.

Práva dotknutých osôb

Podľa nariadenia GDPR má dotknutá osoba práva vymedzené nižšie a tieto môže uplatniť emailom na amazi@amazi.sk alebo písomne na adresu sídla občianskeho združenia:

Právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba ma právo získať od občianskeho združenia potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

Ak občianske združenie takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o 

(a) účele spracúvania osobných údajov

(b) kategórii spracúvaných osobných údajov

(c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté

(d) dobe uchovávania osobných údajov

(e) práve požadovať od občianskeho združenia opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov

(f) práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky („Úrad“)

(g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby

(h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Občianske združenie je povinné poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti kópiu jej osobných údajov, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže občianske združenie účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo dotknutej osoby získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby občianske združenie bez zbytočného odkladu opravilo nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby občianske združenie bez zbytočného odkladu vymazalo osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Občianske združenie je však povinné vymazať osobné údaje dotknutej osoby len v prípade, ak si dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a ak: 

(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli tieto osobné údaje získané alebo spracúvané

(b) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov

(c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov

(d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne

(e) dôvodom pre výmaz osobných údajov je splnenie povinnosti podľa nariadenia GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy.

Právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov a povinnosť občianskeho združenia vymazať osobné údaje neplatí v prípadoch kedy je spracúvanie osobných údajov potrebné (a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie(b) na splnenie povinnosti podľa nariadenia GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy(c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia(d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania alebo

(e) na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby občianske združenie obmedzilo spracúvanie jej osobných údajov, ak 

(a) dotknutá osoba namieta správnosť spracúvaných osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho občianskemu združeniu overiť správnosť osobných údajov

(b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia 

(c) občianske združenie už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo tak, ako je uvedené vyššie, okrem uchovávania môže osobné údaje občianske združenie spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí tak, ako je uvedené vyššie, je občianske združenie povinné informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie jej osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V prípade uplatnenia námietky dotknutej osoby podľa predchádzajúcej vety občianske združenie nesmie osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať na účely priameho marketingu.

Právo na prenosnosť osobných údajovDotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a ktoré poskytla občianskemu združeniu a preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi v prípadoch kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: ak 

(a) je to technicky možné 

(b) dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby na právnom základe súhlasu dotknutej osoby

(c) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený občianskemu združeniu, a to emailom na amazi@amazi.sk alebo písomne na adresu sídla občianskeho združenia.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), cieľom ktorého je zistenie, či došlo k porušeniu práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo nariadenia GDPR.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Občianske združenie neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. V prípade, ak by sa takéto spracúvanie uskutočňovalo, občianske združenie poskytne dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

V každom prípade má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo dotknutá osoba nemá v prípade, ak je rozhodnutie 

(a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a občianskym združením

(b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb, alebo

(c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Práva a povinnosti občianskeho združenia pri uplatňovaní práv dotknutej osoby

Občianske združenie poskytne dotknutej osobe oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Občianske združenie je povinné informácie podľa predchádzajúcej vety poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.

Občianske združenie poskytne súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv uvedených vyššie.

Občianske združenie je povinné poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, ktorou si dotknutá osoba uplatňuje jej práva vymedzené vyššie do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže občianske združenie v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, a to aj opakovane. Občianske združenie je povinné informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, Občianske združenie poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Ak občianske združenie neprijme opatrenia na základe žiadosti, ktorou si dotknutá osoba uplatňuje jej práva vymedzené vyššie, je povinné do 1 mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na Úrad podľa ust. § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Zásady používania cookies

Amazi o.z. sa zaväzuje poskytovať vám tie najlepšie možné služby. Radi by sme si zachovali vašu dôveru.

Preto dbáme na ochranu vašich údajov pri používaní akejkoľvek z našich služieb, a v rámci celej našej skupiny sme prijali silné zásady, aby boli vaše údaje v bezpečí.

Radi by sme vám poskytli transparentné informácie o tom, ako na vašom zariadení umiestňujeme, používame a ukladáme súbory cookies z našich webových stránok www.amazi.sk. Tieto zásady používania súborov cookies tiež vysvetľujú, čo to cookies sú, a objasní vám, ako ich môžete spravovať alebo mazať.

1. Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové, obrazové alebo softvérové súbory, ktoré sú umiestnené a ukladané vo vašom zariadení pri prezeraní našich stránok a / alebo počas používania našej aplikácie. Termín „cookie“ je v rámci týchto zásad používaný v širšom kontexte a môže tiež odkazovať na alternatívne technológie používané na ukladanie informácií vo vašom zariadení (napr. Súbory Flash cookies, snímanie odtlačkov prstov, neviditeľné sledovacie pixely, html5 localstorage, tokeny, atď.), podľa toho, aké zariadenie práve používate. Slovo „zariadenie“ v týchto zásadách znamená počítače, inteligentné telefóny, tablety a všetky ďalšie zariadenia používané na prístup k internetu.

Súbory cookies vykonávajú množstvo užitočných funkcií, medzi ktoré patrí napr .:

• Vaše overovanie a identifikácia na našich stránkach, aby sme vám mohli poskytnúť príslušné služby;

• Zvýšenie bezpečnosti našich stránok;

• Zasielanie prispôsobených reklám najmä na základe histórie prehliadania a vašich online preferencií;

• Ukladanie informácií, ktoré ste nám poskytli;

• Sledovanie vašich preferencií a nastavenia pri používaní našich stránok;

• Monitorovanie vášho používania našich stránok;

• Zlepšenie vášho užívateľského prostredia prispôsobením obsahu stránok

 2. Aké informácie môžu byť v súboroch cookies ukladané?

Informácie, ktoré cookies vo vašom zariadení ukladajú, sa môžu týkať (v závislosti na dobe uchovávania):

• webových stránok, ktoré ste na tomto zariadení navštívili;

• reklám, na ktoré ste klikli;

• informácií o type prehliadača, ktorý používate;

• vašej IP adresy;

• a akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré ste nám poskytli na našej stránke a / alebo v aplikácii.

3. Aké druhy cookies používame?

3.1 Nevyhnutne nutné cookies (povinné)

Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránok alebo aplikácie a nemožno ich deaktivovať.

Patrí medzi ne napr. Súbory cookies, ktoré zhromažďujú ID relácie a overovací údaje, cookies, ktoré umožňujú prispôsobiť rozhranie stránok alebo niektoré súbory cookies monitorujúci pohyb návštevníkov stránok.

Do tejto kategórie patria aj súbory cookies, vďaka ktorým môžeme dodržiavať naše zákonné povinnosti, vrátane zaistenia bezpečného online prostredia.

3.2 Funkčné cookies (podliehajú vášmu súhlasu)

Tieto súbory cookies nám a našim partnerom umožňujú prispôsobovať a ponúkať obsah a funkcie našich stránok. Používame ich, aby sme mohli vylepšiť ako naše stránky, tak aj vašu užívateľskú skúsenosť.

3.3. Výkonnostné cookies (podliehajú vášmu súhlasu)

Tieto súbory cookies nám a našim partnerom umožňujú zisťovať počet návštevníkov, odkiaľ používatelia na naše stránky prichádzajú, ale aj vďaka nim môžeme analyzovať alebo rekonštruovať spôsob, akým ich využívajú.

To nám pomáha zaistiť lepšiu funkčnosť našich stránok, napr. tým, že zaistíme, aby užívatelia ľahko našli to, čo hľadajú.

Na tieto cookies sa nemusí vzťahovať súhlas, ak sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie našich stránok v súlade s článkom 3.1.

Ak tomu tak nie je, podliehajú tieto cookies súhlasu v súlade s týmto článkom 3.3.

Platnosť výkonnostných súborov cookies vyprší po 12 mesiacoch.

3.4. Súbory cookies pre zacielenie, reklamu a sledovanie (podliehajú vášmu súhlasu)

Existujú rôzne kategórie súborov cookies určených na ponúkanie reklamného obsahu.

Informácie získané prostredníctvom reklamných cookies často zdieľame s našimi partnermi prostredníctvom súborov cookies tretích strán. Ďalšie informácie o týchto partneroch nájdete v časti 4 týchto zásad.

– Personalizované reklamné cookies

Tieto cookies používame na to, aby sme vám mohli ponúkať reklamný obsah prispôsobený na mieru vám a vašim záujmom. Zaznamenávajú vašu návštevu našich stránok a / alebo aplikácie, stránky, ktoré ste navštívili, a odkazy, na ktoré ste klikli. Tieto informácie Amazi [a naši partneri] používa na prispôsobenie našich stránok a prípadných reklám, aby lepšie vyhovovali vašim záujmom.

Môžu byť taktiež použité na zobrazenie prispôsobených reklám na naše produkty na iných stránkach, na meranie účinnosti reklamné kampane, k obmedzeniu početnosti distribúcie (tzn. Obmedzenie počtu zobrazení reklamy), affiliate (partnerským) reklamám, v boji proti podvodným kliknutiam (click fraud), na prieskum trhu, zlepšenie našich produktov alebo na odstránenie bugov / chýb.

– Nepersonalizované reklamné cookies

Tieto cookies nám [a našim partnerom] umožňujú zobrazovať aj tie reklamy, ktoré nie sú prispôsobené vám na mieru. Možno ich použiť výhradne na meranie účinnosti reklamné kampane.

 – geolokačné reklamné cookies

Tieto cookies nám a našim partnerom umožňujú ponúkať vám prispôsobenú reklamu na základe vašej polohy (geolokalizovaná reklama).

2.5. Cookies pre sociálne siete a streamovanie obsahu (podliehajú vášmu súhlasu)

Cookies pre sociálne siete:

Tieto cookies nám a našim partnerom umožňujú zdieľať informácie so sociálnymi sieťami používanými na našej stránke.

Zobrazenie tohto typu obsahu na našich stránkach vedie na zdieľanie informácií o vašom prezeranie našich stránok s používanými sociálnymi sieťami.

– Cookies pre streamovanie obsahu:

Tieto súbory cookies nám a našim partnerom umožňujú ponúknuť vám pri prezeraní našich stránok aj obsah, ktorý sa nachádza na externých stránkach.

Zobrazenie tohto typu obsahu na našich stránkach vedie na zdieľanie informácií s hostiteľským webom o vašom prehliadanie v rámci stránky.

V časti 4 týchto zásad nájdete ďalšie informácie o našich partneroch a tiež návod, ako si môžete nastaviť svoje preferencie.

4. Ako môžete cookies spravovať?

Ak nám chcete poskytnúť výslovný súhlas s používaním určitých kategórií súborov cookies, môžete tak urobiť zaškrtnutím voliteľných políčok v našom nástroji pre správu súborov cookies, ku ktorému máte prístup. Svoju voľbu môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, a tiež môžete znova kedykoľvek udeliť súhlas.

Upozorňujeme, že k používaniu nevyhnutných súborov cookies, čo sú cookies, ktoré sú nevyhnutné pre spustenie príslušných stránok, nepotrebujeme váš súhlas. Preto je možnosť „nevyhnutné cookies“ v nástroji už zaškrtnutá a vy ju nemôžete zmeniť.

Je tiež potrebné vziať na vedomie, že odmietnutím určitých cookies (napr. Preferenčných cookies) nebudeme môcť optimalizovať váš užívateľský zážitok v rámci našich stránok, a niektoré ich prvky tak nemusia fungovať správne.

5. Kto umiestňuje súbory cookies do vášho zariadenia (tzn. Amazi alebo náš partner)?

Akonáhle si zvolíte, ktoré typy cookies povolíte, môžu byť tieto cookies do vášho zariadenia umiestnené priamo nami alebo jedným z našich partnerov.

Zdroj súborov cookiesÚčelĎalšie informácieZoznam partnerských cookies používaných na stránkachDoba uchovania cookies naším partnerom
GoogleGoogle Analytics je nástroj pre sledovanie správania návštevníkov, ktorý nám umožňuje lepšie porozumieť, akým spôsobom používatelia naše stránky využívajú. Súbory cookies služby Google Analytics umožňujú zhromažďovať informácie a vytvárať štatistiky používania stránok, a to bez identifikácie návštevníkov.Ďalšie informácie o týchto cookies môžete získať na webových stránkach spoločnosti Google, pozri nasledujúci odkaz: https://policies.google.com/privacyAk používate internetový prehliadač, môžete tiež použiť nástroj na deaktiváciu Google Analytics, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze:https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllao…Google Analytics Cookies365 dní
FacebookNaše stránky Integrujte facebookovej technológie. Ked je navštívite, Facebook umiestnenú subor cookies do Vášho zařízení a dostane reklama Súvisiace informáciám Vrátane informácií o zostrojené a vasej aktivite, bez toho, aby ste pre to museli podniknuté ďalšími krokmi. Dochádza k tomu bez ohľadu na to, či máte na Facebooku účet Alebo či ste momentálne k svojmu účtu registrovaní.Ďalšie informácie o týchto cookies môžete získať na webových stránkach Facebooku prostredníctvom tohto odkazu:https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/Facebook Cookies365 dní
Iné